Умови публікації

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ

«ПРАВО ТА НАУКИ»

  1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

1.2. Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 р. №7-05/01 наукова стаття має містити такі структурні елементи (з виділенням по тексту статті):

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор;

– виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття;

– формулювання мети статті (постановка завдання);

– викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом.

1.3. Редакція журналу наполегливо рекомендує при виборі теми статті орієнтуватися на основні напрями розвитку світової науки (так званий “мейнстрим”).

1.4. З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція журналу рекомендує подавати статті, написаних англійською мовою.

1.5. Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до даних вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку якості перекладу. У випадку невідповідної якості мови стаття повертається. В цьому випадку автор може самостійно корегувати статтю, але при повторному поданні її у редакцію журналу необхідна додаткова оплата послуг перекладача на предмет повторної перевірки якості мови. Інший варіант – автор може скористуватися послугою перекладу матеріалу статті у редакції журналу.

1.6. Редакція журналу пропонує авторам послугу перекладу їх статей на англійську мову. Запит щодо послуг перекладу вказується у самій статті та супровідному листі до статті (електронною поштою). Перекладу підлягають тільки ті статті, по яким прийнято рішення про можливість їх публікації.

 

  1. МЕТАДАНІ

2.1. Стаття обов’язково має містити метадані, до яких відносяться:

а) П.І.Б. автора(-ів) і назва статті;

б) анотація;

в) ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8);

г) відомості про автора (-ів) (повністю – прізвище, ім’я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто).

2.2. Наявність повного обсягу метаданих є обов’язковою.

2.3. Заголовок статті, анотація, ключові слова та відомості про автора (-ів) надаються тільки двома мовами – українською та російською. Англійською мовою їх перекладати не треба!

ОБОВ’ЯЗКОВО НАДАЄТЬСЯ ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА (-ІВ) АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ АБО ІНШОГО ОФІЦІЙНОГО ДОКУМЕНТУ.

Це обумовлено необхідністю вірного єдиного написання ім’я та прізвища автора (-ів) в усіх його публікаціях з метою коректного визначення індексу цитування.

2.4. Вимоги та рекомендації щодо складання анотацій:

2.4.1. ОБСЯГ АНОТАЦІЇ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШ 900 ЗНАКІВ (ВРАХОВУЮЧИ ПРОПУСКИ), АЛЕ НЕ БІЛЬШ 1800 ЗНАКІВ (0,5 – 1 сторінка).

2.4.2. При підготовці анотації необхідно враховувати таке:

– текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації;

– анотації дають можливість скласти уявлення про основний зміст статті, що іноді позбавляє необхідності читати матеріал у повному обсязі. Анотації використовуються в інформаційних (у тому числі автоматизованих) системах пошуку документів та інформації;

– анотація – короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі;

– одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання анотацій одержав поширення у закордонних журналах;

– пам’ятайте, що анотація, яка написана іншими мовами, ніж мова статті, є для науковців, які не знають мову статті, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень.

При написанні анотації ми настійно рекомендуємо керуватися вимогами видавництва Emerald.

2.5. Ключових слів або словосполучень має бути не менш 3, але не більш 8..

2.6. Метадані публікуються в журналі, на сайті журналу та зберігаються у відповідних вітчизняних і закордонних інформаційних та наукометричних базах.

 

  1. ІНША ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ

3.1. Стаття має містити контактну інформацію авторів однією мовою: телефони (ніде не публікується) та e-mail (публікується) для можливості оперативного вирішення питань, які виникають. Адреси електронної пошти мають бути реальними (оскільки саме за цією адресою автор буде відомій серед науковців всього світу, зможе отримувати запрошення до участі в конференціях та інших наукових заходах тощо).

При наявності у статті двох та більше авторів, одного з них має бути вказано як контактну особу. Саме за його адресою електронної пошти редакція буде вести подальшу переписку (надсилати зауваження, рахунок на сплату тощо).

3.2. Для авторів, які мешкають за межами м. Львова, контактна інформація також має містити повну поштову адресу однією мовою для відправки авторського примірника журналу.

Практика розсилки свідчить, що журнали, відправлені за робочою адресою (на кафедру, відділ і т. п.), не завжди доходять саме до автора (-ів) статті. Тому редакція наполегливо рекомендує вказувати домашню адресу.

3.3. Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеню, окремо від файлу статті на електронну пошту журналу має бути надіслано в графічному форматі відскановану рецензію (рекомендацію, направлення, відгук) наукового керівника, засвідчені підписом та печаткою.

При цьому в тексті статті після списку використаних джерел робиться надпис – «Науковий керівник – », після якого вказуються повні відомості про наукового керівника (прізвище, ім’я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, місто, адреса електронної пошти). Наявність реальної адреси електронної пошти наукового керівника є обов’язковою!

Приклад:

«Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ Іванов Петро Васильович, ivanov_pv@ukr.net».

Наведені відомості про наукового керівника публікуються в журналі після тексту статті.

При наявності у одного зі співавторів наукового ступеню рецензія не потрібна.

3.4. Якщо стаття містить матеріали досліджень, що проводилися в межах грантів, цільових програм, госпдоговірних тем і т. ін., або при фінансовій підтримці відповідних установ, наполегливо рекомендуємо вказувати цей факт у виносці до заголовку статті.

Наприклад:

*) Роботу виконано за фінансової підтримки УФГ (грант № 07-06-1109)

або

*) Роботу викононо в межах Господоговірної теми …. (№ 324/7-82)

Такі роботи заслуговують особливої уваги та схвалення закордонними журналами та наукометричними базами.

3.5. Наявність УДК та списку використаних джерел є обов’язковим.

  1. ВИМОГИ ДО СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

4.1. Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

4.2. Список використаних джерел має містити не менш 8 найменувань.

Пам’ятайте, що в усьому світі до списку використаних джерел висуваються високі вимоги. Стаття із представницьким списком літератури демонструє професійний кругозір і якісний рівень досліджень її авторів.

4.3. На кожне джерело у списку має бути хоча б одне посилання у тексті статті. Відсутність таких посилань може бути підставою у відмові публікації статті.

4.4. Допускається посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування), але не більш 25% від загальної кількості джерел.

  1. ВИМОГИ ДО ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАНЬ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

5.1. При написанні статті автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в тексті. Посилатися слід на останні видання публікацій.

5.2. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке дано посилання.

5.3. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «… у працях [1–7]…».

5.4. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий».

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, вкінці);

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) слід давати відповідні посилання на джерело;

д) якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора статті, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш – А. Б.), (підкреслено мною – А. Б.).

5.5. Ігнорування правил цитування (відсутність лапок при прямому цитуванні, відсутність посилань на джерела тощо) може призвести до того, що деякі фрагменти статті буде кваліфіковано як плагіат і, відповідно, – до відмови в публікації статті.

5.6. Посилання на джерела мають відповідати цим джерелам.

Наприклад, неприпустимо, якщо у тексті статті написано «У роботі [3] Петров О. А. розглядає…», а у списку використаних джерел стоїть «3. Сидоров А. Б. …»

Або у тексті статті написано «Питання математичного моделювання фінансових потоків вивчав Петров О. А. [5], …», а у списку використаних джерел стоїть «5. Петров О. А. Основи кадрового менеджменту…».

5.7. Посилання на Інтернет-ресурси мають безпосередньо вести до зазначеного документа. Наприклад, у статті йде посилання на якийсь закон України, а як джерело зазначено «www.rada.gov.ua». Це – посилання на головну сторінку порталу Верховної Ради, але не пряме посилання на цей закон. Або посилання взагалі не має ніякого відношення до наведеного документу, а веде, наприклад, на сайт Інтернет-магазину.

5.8. Редакція рекомендує уникати посилань на:

– праці 7–10-ти і більш річної давності.

 

  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

6.1. Статті приймаються тільки у вигляді файлів (текст – у форматі .doc; графіки, рисунки – у будь-якому графічному форматі для Windows). Графіки та рисунки мають бути виконані з можливістю їх редагування. Формули мають бути виконані в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType.

6.2. Текст статті та метаданих має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – по 2 см.

6.3. Стаття, метадані та контактна інформація мають міститися в одному файлі.

МЕТАДАНІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СПЛАТИ ЗА СТАТТЮ.

6.4. Обсяг статті (БЕЗ МЕТАДАНИХ) має складати не менш 12 сторінок (шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковій інтервал – 1,5, поля – по 2 см), включаючи таблиці, графіки, рисунки, а також список літератури.

6.5. Список використаних джерел оформляється згідно з ДСТУ 7.1:2006.

6.6. Стаття має бути оформлена у такому порядку:

УДК

Назва статті

П. І. Б. автора (-ів) (прізвище та ініціали)

Текст статті

Список використаних джерел

Анотації (включаючи П. І. Б. автора (-ів) і назву статті) двома мовами

Відомості про авторів двома мовами

Написання прізвища та ім’я автора(-ів) англійською мовою відповідно до офіційного документу (наприклад, закордонного паспорту).

Текст: «Наданий матеріал раніше не публікувався та в інші видання не надсилався»

6.7. Стаття надсилається електронною поштою за адресою:

lawsciencesjournal@gmail.com. Уся переписка з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

 

  1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В РОЗГЛЯДІ СТАТТІ

7.1. Відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих (українською або російською мовою).

7.2. Відсутність контактної інформації.

7.3. Відсутність або неповнота поштової адреси (тільки для авторів, які мешкають за межами м. Львова).

7.4. Відсутність рецензії (рекомендації, відгуку) наукового керівника, засвідчені підписом та печаткою (тільки для авторів, які не мають наукового ступеня).

7.5. Відсутність УДК.

7.6. Відсутність списку використаних джерел.

7.7. Недостатній обсяг статті (менше 10 сторінок БЕЗ МЕТАДАНИХ).

7.8. Недостатній обсяг анотації (менше 0,5 сторінки).

7.9. Недостатній обсяг списку використаних джерел (менше 8 найменувань).

7.10. Стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).

7.11. Виявлення у статті плагіату (сумарно більш, ніж 25% тексту).

7.12. Порушення правил цитування.

 

  1. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

(усі прізвища, назви організацій та інші відомості умовні)

(Шрифт Тіmes New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – по 2 см.)

УДК 661.65

Організаційні засади побудови фінансових кластерів в Україні

Сидоров О. В., Петров Р. М.

Вступ. ……

Висновок.….

Список використаних джерел

  1. Соколенко С. І. Стратегія конкурентоспроможності економіки України на основі інтеграційних систем – кластерів / С. І. Соколенко. – Севастополь: Видавництво ТОВ «Рібест», 2006. – 37 с.

  1. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. В. М. Гейця, В. П. Семіноженка, Б. Є. Кваснюка, Т. 3. – К.: Фенікс, 2007. – 556 с.

Анотації (тільки українською та російською мовами)

Сидоров О. В., Петров Р. М.

Організаційні засади побудови фінансових кластерів в Україні

Метою статті є дослідження… У статті проаналізовано сучасний стан кластеризації в світі та в Україні. Обґрунтована актуальність створення фінансових регіональних кластерів. Запропоновано визначення … (0,5 – 1 сторінка)

Ключові слова: кластеризація, фінансовий кластер, регіональний кластер, …(не менш 3, але не більш 8)

Сидоров А. В., Петров Р. Н.

Организационные основы построения финансовых кластеров в Украине

Целью статьи является исследование… В статье проанализировано современное состояние кластеризации в мире и в Украине. Обоснована актуальность создания финансовых региональных кластеров. Предложено определение … (0,5 – 1 сторінка)

Ключевые слова:

кластеризация, финансовый кластер, региональный кластер, …(не менш 3, але не більш 8)

Відомості про авторів (тільки українською та російською мовами)

Сидоров Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Київський інститут ринкових відносин Контактна інформація: 050-248-45-73, (044)296-16-75, a_sidrorov@ukr.net Петров Роман Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри математичного моделювання, Київський інститут ринкових відносин Контактна інформація: 066-171-89-46, (044)296-87-49, prn@mail.ru

Сидоров Александр Владимирович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов, Киевский институт рыночных отношений Петров Роман Николаевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры математического моделирования, Киевский институт рыночных отношений

Офіційне написання англійською мовою:

Sydorov Oleksandr V.

Petrov Roman M.

Контактна особа – Петров Р. М.

Поштова адреса для відправлення примірника журналу:(рекомендується домашня адреса):

Петров Р. М., вул. Гайдамаків 8, кв. 15, Київ, 00162

Наданий матеріал раніше не публікувався та в інші видання не надсилався.

Кінець прикладу.

Шановні науковці, для публікації необхідною є електронна реєстрація у розділі “Головна сторінка”(http://www.law-sciences.lviv.ua/).

Тут може бути Ваша реклама
Три Корони (Ресторан, Паб)